ปริยตฺติ สาสนสฺส มูลํ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ปริยตฺติ สาสนสฺส มูลํ
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
<<<>>>
ติดตามเรื่องราว เล่าย้อนหลัง
ตอนที่ ๑ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-1
ตอนที่ ๒ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-2
ตอนที่ ๓ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-3
ตอนที่ ๔ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-4
ตอนที่ ๕ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-5
ตอนที่ ๖ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-6
ตอนที่ ๗ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-7


ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ


๑. จัดตั้งวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ เพื่อจัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน


๒. จัดการศึกษา “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก


๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ
ร่วมสมทบทุนการก่อสร้างวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ เปิดสอนหลักสูตรบาลีนานาชาติ English Program เพื่อสร้างศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ


ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา
มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส
เลขที่ : 459-0-68567-1
ติดต่อสอบถาม
พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี
๐๙๒ – ๖๙๔๘๘๘๓
รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง