ปริยัติ คู่ ปฏิบัติ

ปริยัติ คู่ ปฏิบัติ

เรียนให้รู้เป็นครูสอนธรรมนำปฏิบัติ “สัพพัตถกกัมมัฏฐาน” เรียนธรรมฝึกกัมมัฏฐานตามคัมภีร์ “วิสุทธิมรรค” และพระสูตรสำคัญในพระไตรปิฎก อุปถัมภ์โครงการ โดยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา

รับสมัครพระสงฆ์ ๑๕ รูป จำพรรษา และคฤหัสถ์ ๑๐ ท่าน พักอาศัยศึกษาปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีวุฒิบัตรมอบให้ผู้ผ่านการอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง วัดนิสสรณวนาราม อ่างทอง

ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พระธรรมวชิราจารย์ พระราชวัชรบัณฑิต พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล พระมหาสมปอง มุทิโต พระมหาสุพล สุจิณฺโณ พระมหาพยอม ธมฺมรกฺขิโต และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์

สอบถามรายละเอียด คุณกรียดา 081 453 5352 อ.สุรพงค์ เทพสุธา 092 912 6385

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง