ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ขออนุโมทนาบุญ

ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
๕ มีนาคม ๒๕๖๕
ขออนุโมทนาบุญ
๑. ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ชาวมหาชนะชัย ยโสธร (บ้านพ่อ) ชาวศิลาลาด ศรีสะเกษ (บ้านแม่) ช่วยสนับสนุนบริจาคต้นไม้หัวไร่ปลายนา
๒. อาจารย์ไพศาล สุขเจริญ ดร.สมศรี ธรรมสารโสภณ คุณแม่ละออ ธรรมสารโสภณ อุปถัมภ์ ๙ ต้น ๓๔๕,๐๐๐ บาท ขุดล้อม ขนย้าย ปลูก ดูแลอภิบาลให้แตกใบ
๓. กลุ่มเรารักษ์พระบาลี อุปถัมภ์ ๑ ต้น ๕๕,๖๕๐ บาท ขุดล้อม ขนย้าย ปลูก ดูแลอภิบาลให้แตกใบ
เดินทางจากศิลาลาด ศรีสะเกษ ถึงวิทยาลัยบาลีเถรวาท กำแพงแสน นครปฐม ปลูกริมถนนอุทยานการศึกษาวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง