ปุ๋ย จากพระราชวัง เพื่อร่มเงาให้แผ่นดิน

ปุ๋ย จากพระราชวัง เพื่อร่มเงาให้แผ่นดิน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ นายมนตรี แสนชมภู ผอ.กองพระราชอุทยานและภูมิสถาปัตย์ กรมมหาดเล็ก ๙๐๔ สำนักพระราชวัง ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๑๐๐ กระสอบ น้ำหนัก ๒,๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมทั้งมอบเอกสารคู่มือการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ที่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้ให้นำมาปลูก ๔ ส่วน ของโครงการ

๑. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณหน้ากลุ่มอาคาร

๒. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณทางเข้าโครงการ

๓. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที

๔. ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา บริเวณสร้างโรงพยาบาล

วันนี้ เดินทางมาทันเวลาภัตตาหารเพล ท่านจึงได้ร่วมถวายภัตตาหารเพล และกรวดน้ำรับพรอนุโมทนา ๓ ภาษา Pali Thai English จากคณะศากยบุตรสามเณรสีหะ และได้เยี่ยมชม การจัดกิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ สำหรับยุวชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดประจำเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง วันนี้ มียุวชนจาก ๘ โรงเรียนในเขตอำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรม ๘๙ คน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง