ผมจะอยู่รอหลานที่นี่ ศากยบุตรสามเณรสีหะ

“ผมจะอยู่รอหลานที่นี่”

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

เทพเทวา โปรดดลจิตใจ

มารดาบิดา ด้วยเทอญ

หลวงพ่อพระจิรฐา ติกขปัญโญ (หลวงตาเดช) เป็นข้าราชการบำนาญ สมัครอุปสมบทในโครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เมื่อถึงกำหนดลาสิกขา ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หลวงตาเดชยังไม่ลาสิกขา สมัครใจอยู่ช่วยงานโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ท่านมีภาระกิจสำคัญ คือ เกลี้ยกล่อมหลานชายให้บวชเรียนที่นี่

ท่านเห็นกิจกรรมการเรียน การฝึกอบรม ศากยบุตรสามเณรสีหะ เห็นความสามารถของเด็ก ๆ สามเณร ที่อยู่ที่นี่ แม้ยังไม่ได้เข้าเรียนอย่างเต็มหลักสูตร แต่ทำวัตรสวดมนต์ ให้ศีลให้พร Pali Thai English ได้อย่างคล่องแคล่ว หลวงพ่อท่านเชื่อว่า เด็ก ๆ ที่ได้เรียนเต็มหลักสูตร จบตามหลักสูตร อยู่ในพระศาสนา ก็จะรับภาระงานพระศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้หากลาสิกขา ก็สามารถทำงานเพื่ออนาคตของตัวเองได้อย่างดี

บัดนี้ หลานชายมาหาหลวงตาเดชแล้ว บรรพชาแล้ว ภาระกิจหลวงตา คือ ท่านจะเกลี้ยกล่อมหลานชายท่านให้เป็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ให้บวชเรียนที่นี่ ตลอดไป

เรามาตามดูครับ

ภาระกิจหลวงตา จะสามารถเกลี้ยกล่อมหลานชายให้บวชเรียนตามหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ต่อไปได้หรือไม่ เอาใจช่วยหลวงตาครับ

หลานชาย หลวงตา

สามเณรปวริศร เอี่ยมไทรงาม จบประถม ๖ จากสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ้าหลานมีบุญในพระพุทธศาสนา เทวดาคงไปดลจิตใจบิดามารดาอนุญาตให้ลูกได้บวชเรียนตามหลักสูตรที่นี่ ตลอดไปด้วยเทอญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง