พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล อาหารกลางวัน น้ำปานะ ของว่าง ของที่ระลึก พระราชทาน ในการประชุมกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

ในการนี้ มีพระมหาเถระ พระเถระ นำโดย อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต และ รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนจากทั่วประเทศ คณะกรรมการ ข้าราชการ พ่อค้าสาธุชนผู้อุปถัมภ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐๐ รูป/คน

น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย น้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง