พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพระพุทธฉาย สระบุรี รองเจ้าคณะภาค 2 อุปถัมภ์ 10,000 บาท

พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากในการปลูกป่า “ป่าสำคัญกับสิ่งมีชีวิต ในบางช่วงเวลา ต้องคำนึงถึงการถ่ายเทระบบอากาศ ต้นไม้เขาก็หายใจถ่ายเทอากาศ ปลูกในที่ที่ควรปลูก จะมีประโยชน์กับเรามาก”

กราบอนุโมทนาบุญ
อาจารย์เจ้าคุณพระราชธีราภรณ์
(ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
รองเจ้าคณะภาค ๒
วันนี้ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
อาจารย์เจ้าคุณพระราชธีราภรณ์ เมตตามาเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ ท่านบอกว่า ติดตามมานานและส่งกำลังใจช่วยตลอด เรื่องสร้างพัฒนาศาสนทายาท ถือเป็นหน้าที่หลักของพุทธบริษัท ต้องช่วยกัน
วันนี้ อากาศเย็น ค่อนไปทางหนาว ไร้แสงแดด มีเวลาพาท่านอาจารย์เจ้าคุณเยี่ยมชมโครงการทั้ง ๑๐๔ ไร่ ท่านอาจารย์เป็นนักวิชาการพระศาสนาเปรียญเอกอุ เป็นนักปกครอง ที่สำคัญ ท่านเป็นพระป่า อยู่ป่าหลายปี ทุกวันนี้ วัดท่านบางส่วนก็มีลักษณะเป็นวัดป่า
ท่านให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากในการปลูกป่า “ป่าสำคัญกับสิ่งมีชีวิต ในบางช่วงเวลา ต้องคำนึงถึงการถ่ายเทระบบอากาศ ต้นไม้เขาก็หายใจถ่ายเทอากาศ ปลูกในที่ที่ควรปลูก จะมีประโยชน์กับเรามาก”
พระเดชพระคุณ ได้ปวารณาน้ำชา กาแฟของแท้วัดพระพุทธฉาย หากที่นี่ มีงานที่ต้องการน้ำชา กาแฟ ให้โทรหาได้ตลอดเวลา ก่อนกลับได้มอบปัจจัยอุปถัมภ์โครงการ ๑๐,๐๐๐ บาท
กราบสาธุ สาธุ
อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง