พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม สหรัฐอเมริกา อุปถัมภ์สร้างอาคาร 20,000 บาท

บุญครบรอบ ๑ ปี
การสร้างและพัฒนา
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
<<<>>>
บุญเสาอาคารชั้น ๓ ขึ้นชั้น ๔ (หลังคา) อาคารปฐมสิกขาคาร จำนวน ๗๐ ต้น ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
“… อาตมารู้สึกว่า ยิ่งช้า ยิ่งสูญเสียโอกาส ลูกหลานสามเณรรอคอยให้พัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก อาตมาแก่ลงทุกวัน ช่วงมีแรงให้รีบทำ จะตายวัน ตายพรุ่งไม่มีใครรู้ได้ นี่คือสิ่งที่อาตมาคิดว่า ดีที่สุด คือ การให้โอกาสลูกหลานได้เรียนพระบาลี เรียนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี วิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเผยแผ่ และจำเป็นสำหรับชีวิตของเด็ก ๆ ในอนาคต ทำเพื่อลูกหลานคนไทยจน ๆ จะได้มีโรงเรียนดี ๆ วิทยาลัยบาลีนานาชาติ เรียนบาลีนานาชาติ กันเสียที…”
พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร.
ประธานดำเนินการสร้าง
ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1
บริจาครายต้น จำนวน ๗๐ ต้น ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือบริจาคสมทบทุนตามศรัทธา
ติดต่อสอบถาม
พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง