พระวีระ ธมฺมวิริโย และญาติธรรมชาวสิงคโปร์ อุปถัมภ์ค่าจ้างรถปรับพื้นที่ 78,000 บาท

“ธัมมเวสกวัน”
(อ่านว่า ทำ – มะ – เว – สะ – กะ – วัน)
สวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission
บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ออกแบบเป็นที่พักเหล่าศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดยพระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม
ท่านพระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย แนะนำว่า แม้โครงการสร้างจะเริ่มในปี ๒๕๖๗ การงานปรับพื้นที่ เตรียมดิน น้ำ เพื่อปลูกต้นไม้ ให้เริ่มเลย “ปลูกต้นไม้ ยิ่งเร็ว ยิ่งดี”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง