พระสงฆ์นวกะ ๙๙ รูป

พระสงฆ์นวกะ ๙๙ รูป

คืนวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ผมไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่โยมบิดามารดา ไม่ใช่พี่น้อง เป็นเพียงอุบาสกคนหนึ่งที่เฝ้าดูแลพระสงฆ์นวกะที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการ วันนี้ เห็นหลายรูป ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง ยังยินดีปีติปราโมทย์ขนาดนี้

หากผมเป็นญาติ เป็นโยมบิดามารดา เป็นพี่น้อง จะยินดีปีติปราโมทย์ขนาดไหน พรรณนาไม่ได้ นี่แหละบุญกุศลแห่งการบรรพชา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ พ่อ แม่ ปิยชนคนที่รัก ได้บุญกุศลอย่างนี้

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง