พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างกุฏิสงฆ์

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เริ่มต้นสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ

ภาพชุดที่ ๑

พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างกุฏิสงฆ์ ๓,๓๓๓,๓๓๓ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) เพื่อบูชาคุณพระรัตนะทั้ง ๓ ประการ

ทั้ง ๒ ท่าน ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เป็นผู้ตั้งมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม นับถือศรัทธาเคารพนอบน้อมในท่านผู้บำเพ็ญบารมีธรรมทั้งหลาย ภาคเช้า จัดของไหว้ ๕ โต๊ะใหญ่

โต๊ะที่ ๑ ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอเมตตาบารมีธรรม

โต๊ะที่ ๒ ไหว้ท่านท้าวมหาพรหม ขอพรหมวิหารธรรม

โต๊ะที่ ๓ ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ขอให้ช่วยปกป้องรักษา ขจัดเภทภัยของพระพุทธศาสนา

โต๊ะที่ ๔ ไหว้ท้าวจตุโลกบาล คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวร (เวสสุวรรณ) ขอปกปักรักษาทิศทั้งสี่

โต๊ะที่ ๕ ไหว้พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณี ขออนุญาตและขอพรในการสร้างกุฎิสงฆ์

ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ถวายที่ดินส่วนตัวท่านเพิ่มอีก ๖๘ ไร่ คิดเป็นเงิน โดยเฉลี่ยไร่ละ ๗๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ติดถนนลาดยางเข้าไป ราคามูลค่าเกือบ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) (พระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และชาวสิงคโปร์ ซื้อถวายเพิ่ม ๙ ไร่ รวมปัจจุบัน ๑๐๖ ไร่) ปวารณาสร้างวัดพระอารามและโรงพยาบาล มีมูลค่าอีกมากมายที่ยังคาดประมาณมิได้

<<<>>>

ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินคำว่า “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” แต่ท้ายที่สุด เป็นอุบาสิกาท่านเดียวที่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) แนะนำบอกทางบุญ ให้ตรงมาที่ “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” ก่อนที่หลวงปู่ทองจะละสังขารไม่กี่สัปดาห์

นี่คือ มหาอุบาสิกา ผู้เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ โดยแท้

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๑ https://bit.ly/388hq6Y

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๒ https://bit.ly/3gooXmK

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๓ https://bit.ly/3kghnfc

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๔ https://bit.ly/3zn1biv

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง