พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ ขอน้อมถวายพระพร ทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น ๓ ภาษา Pali Thai English สวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ “มหากัจจายนสูตร” เจริญจิตตภาวนา “พระอารักขกัมมัฏฐาน” ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง