ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

๖ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

เมษายน ๒๕๖๖ พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘, ศศ.ม., พธ.ด.) ประธานดำเนินการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานสงฆ์ นายสุรศักดิ์ แซ่เฮา​ ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง​หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งเขตนครหลวง กฟผ.​ ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง