ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ พระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก) ทำหน้าที่ประธานสงฆ์ ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสน ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร มีคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล และอุบาสกอุบาสิกาวัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล นำโดยอาจารย์เจ้าคุณพระมงคลธีรคุณและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง