ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๒๑๙ รูป

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

พระสงฆ์สามเณร ๒๑๙ รูป

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘, ศศ.ม., พธ.ด.) ประธานดำเนินการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานสงฆ์​ นายอุกกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการกองการสำนักงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล นำโดยกำนันประนอม พูสุวรรณ และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป สามเณรวัดท่าเสา กำแพงแสน ๒๑ รูป สามเณรวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย นนทบุรี ๔๔ รูป พระพี่เลี้ยง ๒๕ รูป วันนี้ พระสงฆ์สามเณรรับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล ๒๑๙ รูป

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง