ภัตตาหารเพลพระราชทาน พระสงฆ์สามเณร ๑๒๙ รูป

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

พระสงฆ์สามเณร ๑๒๙ รูป

๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘, ศศ.ม., พธ.ด.) ประธานดำเนินการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานสงฆ์​ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร มีคณาจารย์ ผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล ร่วมในพิธี

วันนี้ มีคณะสงฆ์ นำโดย พระราชรัตนมุนี วัดพิชยญาติการาม พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก วัดเทียนดัด ถวายข้าวกล่อง คณะแม่หงษ์ เอื้อสุนทรพานิช ถวายก๋วยเตี๋ยว ไอศครีม คุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา ถวายน้ำปานะเฉาก้วย และมีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง