ภัตตาหารเพลพระราชทาน และอาหารทรงเลี้ยง

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

และอาหารทรงเลี้ยง

๓ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

วันนี้ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘, ศศ.ม., พธ.ด.) ประธานดำเนินการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานสงฆ์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ อุบาสิกาผู้อุปถัมถ์ ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร

ในการนี้ ทรงพระเมตตา เลี้ยงอาหารเด็ก ๆ ยุวชนนาคศากยบุตร จำนวน ๑๒๙ คน ก่อนเข้ารับการบรรพชา วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ในเวลา ๑๔.๐๐ น.

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง