ภัตตาหารเพลพระราชทาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๒ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ พระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘, ศน.บ.) ผู้รักษาที่ดิน ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา มาตลอด ๑๕ ปี ทำหน้าที่ประธานสงฆ์​ ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร มีคณาจารย์ ผู้บริหาร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล ร่วมในพิธี และมีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง