ภัตตาหารเพลพระราชทาน

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์ พระวิทยากร พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๙ รูป ระหว่าง ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กำแพงแสน นครปฐม

๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ พระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘, ศน.บ.) ผู้รักษาที่ดิน ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา มาตลอด ๑๕ ปี ทำหน้าที่ประธานสงฆ์​ แพทย์หญิง สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์ สามเณร มี ผศ.นพ. บวรรัฐ ภญ.ดร.ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง