ภาพชุดที่ ๙ เราไม่ช่วยท่านตอนนี้จะไปช่วยท่านตอนไหน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ภาพชุดที่ ๙

“… เราไม่ช่วยท่านตอนนี้

จะไปช่วยท่านตอนไหน…”

เสียงเครื่องขยาย ดังฟังชัดเจน เป็นเสียงของท่านอาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติ ในแต่ละปีมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม การปริวาสกรรม การเรียนกรรมฐาน ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีพื้นที่วัด จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ ไร่

ท่านอาจารย์พระครู ฯ เป็นพระสงฆ์รูปแรก ๆ จากอเมริกา ที่โอนปัจจัยข้ามน้ำ ทะเล ภูเขา จากแดนไกล มาร่วมสมทบการสร้าง ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๔ วันนี้ ท่านพูดไปพร้อมมอบของที่ระลึกให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมพิธี ท่านมาพักจำวัด ที่โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๔ คืน รู้เห็นทราบวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด เห็นความตั้งใจของทุก ๆ ท่านในการสร้างสถานศึกษาแห่งนี้ เห็นลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะทั้ง ๑๒ รูป ทั้งเรียนพระบาลีด้วยภาษาอังกฤษ เห็นร่วมกันทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์

“เราไม่ช่วยท่านตอนนี้

จะไปช่วยท่านตอนไหน”

“.. ที่นี่ คือ แหล่งผลิตศาสนทายาท เพื่อภาระงานของพระพุทธศาสนาในอนาคต…”

พระครูปิยธรรมวิเทศ

(ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป มีพิธีเททองหล่อพระพุทธ“พระพุทธโลกวิวรณปาฏิหาริย์” ขนาดความสูง ๓ เมตร ๑ องค์ และพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “พระมุนีวิเทศ” (สุขม สุขุโม) ขนาดเท่าองค์จริง

——พระพุทธโลกวิวรณปาฏิหาริย์ (พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก) เมื่อทำพิธีหล่อสำเร็จแล้ว จะได้นำไปประดิษฐาน เป็นที่สักการะบูชา ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติ ในแต่ละปีมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม การปริวาสกรรม การเรียนกรรมฐาน ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีพื้นที่วัด จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ ไร่ มี พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง และเป็นเจ้าอาวาส

——-พระมุนีวิเทศ (พระมหาสุขุม สุขุโม) เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : WAT SOMDEJPHRAMAHARAJMANGALAJARN The Buddhist Temple Of Bakersfield CA.USA. สถานที่ตั้ง 309 E. Fairview Road, Bakersfield, CA 93307

พระมุนีวิเทศ เป็นพระธรรมทูตที่เป็นผู้ทำให้มีการเรียนการสอนและการสอบภาษาบาลีสนามหลวงในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ดำเนินการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลีในสหรัฐอเมริกา

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง