“ภูมิธรรม” พระกรรมฐาน

“ภูมิธรรม”
พระกรรมฐาน


<<<>>>
ผมเรียน ผมอ่าน ผมรู้ในคัมภีร์ บางอย่างต้องประสบด้วยตนเอง ผมแอบมองดูทั้ง ๒ รูป ค่ำคืนดึกเมื่อวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผมยกมือประนมสาธุการพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ


รูปหนึ่ง คือ พระหลวงตา เปรียญ ๘ ประโยค ศาสนศาสตรบัณฑิตมหามกุฏราชวิทยาลัย หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก พระผู้ปฏิเสธการคลุกคลีหมู่คณะ จาริกเข้ามายังผืนที่ดินตามนิมิต ที่คอยบอกท่านให้ปลูกป่า รักษาที่ดินรอ ปฏิเสธสิ่งก่อสร้าง ปฏิเสธการสร้างเป็นวัด หรือ สำนักสงฆ์ บอกลูกศิษย์ทุกคนว่า “จะมีคนมาสร้างโรงเรียน ให้ปลูกป่า รักษาที่รอ…” ท่านพูดไว้ร่วม ๆ ๑๐ ปี

….เป็นไปได้อย่างไร ? เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี และผม ก็พากันมาที่นี่ โดยไม่รู้จักท่านมาก่อน พากันมาที่นี่ตามคำแนะนำของอุบาสิกา ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ


อีกรูปหนึ่ง เป็นพระมหาวัยหนุ่ม พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร (พระอาจารย์แทน วัดดาวดึงษาราม) ท่านพากเพียรเรียนพระกรรมฐาน พบเจอท่านคราใด จะใส่ใจถามถึงหลักฐานในคัมภีร์ แรก ๆ ที่ท่านมาที่นี่ ท่านอยากกราบ อยากสนทนาหัวข้ออารมณ์พระกรรมฐานกับหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ท่านพูดแต่เพียงว่า “…หลวงพ่อ ทรงภูมิธรรมพระกรรมฐาน ท่านอยู่แบบธรรมดา ๆ ที่ไม่ธรรมดา…”
ที่นี่ มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย


วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
ติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมา ที่นี่

ตอนที่ ๑ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-1
ตอนที่ ๒ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-2
ตอนที่ ๓ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-3
ตอนที่ ๔ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-4
ตอนที่ ๕ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-5
ตอนที่ ๖ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-6
ตอนที่ ๗ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง