มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑, ๒ จำนวน ๑๕๐ รูป

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑, ๒ จำนวน ๑๕๐ รูป พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตักบาตรเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. ทุกวัน
ณ อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน
มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
กำแพงแสน นครปฐม
ติดต่อสอบถาม
พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
พระมหาวรวิทย์ อติเมโธ ๐๙๑ – ๗๑๖ – ๔๑๐๗
แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ ๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง