มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ศากยบุตรสามเณรสีหะ ศาสนทายาท

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
ศาสนทายาท

ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกฤตพล ศรีเคนขันธ์ โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในความอุปถัมภ์มูลนิธิพระศรีสุทธิเวที ได้นำเด็กนักเรียนในปกครอง ๔ คน มาฝากเข้าโครงการ “บวชเตรียมความพร้อม” เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่จะเปิดอย่างเป็นทางการในปีหน้า (ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๖)
ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program
ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๐ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น


ติดต่อสอบถาม
พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง