มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย หลวงพ่อกลับมาแล้ว

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
หลวงพ่อกลับมาแล้ว
ทีนี่ ต้องอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน หลวงพ่อไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหรัฐอเมริกา ๒๐ วัน กลับมาคราวนี้ ลูก ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ให้พรได้ทั้ง ๓ ภาษาบาลี ไทย อังกฤษ สัญญากับหลวงพ่อว่า ภายใน ๑ พรรษา ทำวัตรเช้า เย็น Pali English ได้อย่างแน่อน
ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program
ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๑ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม
พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕
ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง