มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาบุญ คณาจารย์ และผู้บริหาร

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
ขออนุโมทนาบุญ
คณาจารย์ และผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เยี่ยมชมโครงการ และยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกกิจกรรมทั้งในรูปแบบเป็นทางการภาคีเครือข่าย MOU และกิจกรรมอื่น ๆ
ขอขอบคุณ
๑.รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๒.รศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
๓.ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๔.ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๕.อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๖.อ.มาลิณี พูลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
๗.รศ.อุดร รัตนภักดิ์ อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน
๘.ผอ.อัมพร รัตนภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
๙.ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตเกษตร กำแพงแสน
๑๐.ผศ.นิตยา สอนอาจ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตเกษตร
๑๑.ผศ.ปัทมา แตงเที่ยง
อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตเกษตร
๑๒.อ.นภัสกร อุดมศรี โรงเรียนสาธิตเกษตร

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง