มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีโอกาสต้อนรับ Most Ven. Medagama Dhammananda Nayake Thero พระมหาเถระ จากประเทศศรีลังกา

ประเทศไทย

ประเทศเดียวในโลก

วันนี้ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีโอกาสต้อนรับ Most Ven. Medagama Dhammananda Nayake Thero พระมหาเถระ จากประเทศศรีลังกา ท่านเดินทางมาประชุมวิสาขบูชาโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา มีกำหนดเดินทางกลับพรุ่งนี้ ท่านได้ทราบว่า ที่ประเทศไทย กำลังมีการสร้างมหาวิทยาลัยบาลีเถรวาท สำหรับสามเณร เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ ท่านจึงให้พี่พิชาภพ ดิสสระ เลขานุการ​ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ นำท่านมาเยี่ยมชมโครงการ

ผมได้นำพระมหาเถระชาวศรีลังกา ชมพื้นที่ ๑๑๖ ไร่ ๓ โครงการ คือ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย โครงการสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ และโครงการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคาร ๔ หลัง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง ๑๐๐ ล้านบาท

ในการนี้ Most Ven. Medagama Dhammananda Nayake Thero พระมหาเถระ ได้กล่าวธรรมกถาให้กำลังใจศากยบุตรสามเณรสีหะ เป็นภาษาอังกฤษ ผมแปลให้ศากยบุตรสามเณรสีหะฟังแบบสรุปใจความสำคัญ ท่านกล่าวถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปยังเกาะสีหลลังกา และสุวรรณภูมิ ในยุคเดียวกัน ความสัมพันธ์ช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาระหว่างลังกา และสุวรรณภูมิที่แตกออกเป็นหลายภูมิภาค (เมียนมาร์ ไทย) ได้เกื้อกูลกันมาตามลำดับ ศิลปะบางอย่างของลังกายังมีปรากฏให้เห็น เช่น ที่นครศรีธรรมราช และ เชียงใหม่ มีการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีของพุทธศาสนิกชน ๒ ประเทศ ด้านงานสืบต่ออายุพระศาสนา และสิ่งที่ชาวสิงหลรักษามาอย่างดี คือ หน่อพระศรีมหาโพธิ และพระบรมทันตอัฐิธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า​

ในตอนท้ายของการกล่าวธรรโมวาท แก่ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ท่านกล่าวถึง พระมหากษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทย ได้พระราชทานทรัพย์สร้างมหาวชิราลงกรณ ท่านดีใจมากที่จะมีมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาทโดยเฉพาะ แม้ท่านจะไม่พูดว่า…. ปัจจุบัน​นี้​ มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างมากมายถึงเพียงนี้…. แม้ท่านจะไม่กล่าวตรง ๆ เช่นนี้ แต่ผมก็สรุปให้ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้รับรู้ว่า

“…. ประเทศไทยนับเป็นประเทศพุทธศาสนาเถรวาทที่โชคดีที่สุด ที่มีพระมหากษัตริย์พระนามว่า มหาวชิราลงกรณ์ และศากยบุตรสามเณรสีหะ มีบุญที่สุดที่ได้เล่าเรียนศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาทในราชวิทยาลัยแห่งนี้….”

กราบขอบพระคุณ

01. Most Ven. Medagama Dhammananda Nayake Thero,

Senior Member of the Sangha Superem Council,

And Secretary General of the Sangha Supreme Council, Asgiri Chapter, Siamopali Maha Nikaya, Asgiri Maha Vihara, Kandy, Sri Lanka.

02. Most Ven. Yatawatte Chandajothi Nayake Thero,Assitant to Secretary General, Advicer and Abbot of Yatawata temple, Asgiri Maha Vihara Siam Maha Nikaya, Kandy Sri Lanka.

03. Ven. Dr. Wilgamuwe Ariyarathana, Rearcher & Lecturer ,Mahachulalongkornraja vidyalaya University

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง