มาฆบูชา ๒๕๖๗ ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มาฆบูชา ๒๕๖๗

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

พระสงฆ์ และ ศากยบุตรสามเณรสีหะ แห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ปฏิบัติธรรม “พระอารักขกัมมัฏฐาน” ณ เกาะกลางนฤพาน อุทยานลานธรรมกัมมัฏฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเพ็ญ เดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ปี ๒๕๖๗

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี

วันนี้ คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้สวดสาธยาย “มหากัจจายนสูตร” ๑ จบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระปริยัติศาสนา คือ ทรงอุปถัมภ์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

พระอาจารย์หาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ

หัวหน้าทีมพระพี่เลี้ยงวิทยากร

๐๙๒ – ๒๖๕ ๒๕๕๖

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง