ยอดบุญบารมี ๒,๐๘๔,๐๐๔ บาท สองล้านแปดหมื่นสี่พันสี่บาทถ้วน

๒,๐๘๔,๐๐๔ บาท
สองล้านแปดหมื่นสี่พันสี่บาทถ้วน

ยอดบุญบารมี
อุปถัมภ์สร้างอาคารสำนักงาน
ญาณิสสรสิทธาคาร
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์ ขอประกาศอนุโมทนาต่อทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคสร้างอาคารสำนักงานญาณิสสรสิทธาคาร วิทยาลัยบาลีเถรวาท : ศากยบุตรสามเณรสีหะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครปฐม เป็นปัจจัยสุทธิจำนวน ๒,๐๘๔,๐๐๔ บาท(สองล้านแปดหมื่นสี่พันสี่บาทถ้วน)

ในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม , พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร. , พระสิริชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม ประธานมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์ , หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘ , พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยญาติโยมทุกๆท่าน ร่วมกันเป็นประธานในการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ – ยกเสาอาคารชั้นที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคสร้างอาคารอำนวยการญาณิสสรสิทธาคารแห่งนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในการสร้างศาสนทายาทสืบไป

…ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย อานุภาพแห่งเทวดาทั้งปวงมีพระอินทร์เป็นต้น เป็นประธาน อานุภาพแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย อำนวยอวยพรให้ทุกท่านเจริญสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์ ร่วมเย็นเป็นสุข กิจการรุ่งเรืองสมปรารถนา .. เทอญ

ท่านอาจารย์พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร (พระอาจารย์แทน วัดดาวดึงษาราม) ประธานมูลนิธิพระอินทร์อุปถัมภ์ ประธานดำเนินการหาทุนสร้าง ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาอาคารชั้นที่ ๑ คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ร่วมบุญสร้างเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง