ยังไม่ถึง ๕ ล้านบาทนะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

“ยังไม่ถึง ๕ ล้านบาทนะ”

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม เมื่อมีเวลานั่งคุยกัน ปรารภการบริจาคสร้างอุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน ของพี่มหาอุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ นับเป็นอุบาสิกาท่านหนึ่งที่เข้ามาอุปถัมภ์ที่นี่ ตั้งแต่ต้นยังเป็นสภาพป่า ท่านทำทานการบริจาคเรื่อยมา

“… อยากได้แบบไหน อยากได้อะไร ให้ออกแบบไว้ได้เลย โยมจัดหา จัดการให้ได้หมด…” ท่านอาจารย์เจ้าคุณมักจะปรารภเสมอ ๆ ว่า “โยมมีศรัทธามาก ฝังทรัพย์ไว้บนแผ่นดินนี้ จำนวนไม่น้อยเลย” ผมพูดกับท่านอาจารย์เจ้าคุณว่า “คิดเป็นเงินคงหลายล้านแล้ว มีโอกาสผมคงได้ถามพี่กรองแก้ว”

เมื่อพี่กรองแก้ว มาตรวจงาน จะนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ติดไม้ติดมือนำมาถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะเสมอ ๆ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พี่กรองแก้ว ให้พนักงานบริษัทท่าน มาทำความสะอาดลานเกาะกลางกัมมัฏฐาน มีโอกาสจึงได้ถามท่านตรง ๆ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ท่านทำถวาย ทั้งสิ่งของ โต๊ะไม้ใหญ่ ตู้ไม้สัก ลานหิน ลานธรรมกัมมัฏฐาน

คำตอบสั้น ๆ ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมีเมตตาของท่าน ” ๔ ล้าน ต้น ๆ ยังไม่ถึง ๕ ล้านบาท นะน้อง ดร.”

ท่านปวารณาทำถวายไปเรื่อย ๆ ตามกำลังของท่าน ท่านจะพูดเสมอว่า “… สถานที่แห่งนี้ เป็นที่พิเศษ พี่รู้สึกได้ ตั้งแต่มาเห็นครั้งแรก ๆ พี่จึงหาสิ่งที่ดีที่สุด มาถวายท่านเจ้าคุณ ที่นี่…”

สาธุ สาธุ

ในการสร้างทานบารมี

ของมหาอุบาสิกากรองแก้ว

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง