ยุวชนศากยบุตรสามเณรสีหะ ขออุทิศถวายหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ด้วยพลังแห่งความเพียร ด้วยใจใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็ก ๆ ยุวชนศากยบุตรสามเณรสีหะ ขออุทิศถวายหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ หน้ารูปปั้นเหมือนหลวงพ่อสมเด็จ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ คล้ายวันมรณภาพ ครบปีที่ ๔

กิจวัตรประจำวัน เช้า เย็น ทำทุกวัน คือ สวดสาธยาย “มหากัจจายนสูตร” ผ่านไป ๑ เดือนแรก ทุกรูปทรงจำสนธิกัปป์ได้ทั้งหมด มี ๑๓ รูป ทรงจำได้ถึงนามกัณฑ์ ตั้งเป้าไว้ ทุกรูป ทรงจำได้สนธิกัปป์ นามกัปป์ ๒๑๙ สูตร เมื่อออกพรรษา และอาจจะมีถึง ๑๐ รูป สวดสาธยายได้จบทั้ง ๖๗๓ สูตร

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง