รวมสมทบ 4,599 บาทเพื่อร่วมบุญสร้างอาคารเรียน

๑ ปี แห่งความหวัง
ขอเชิญร่วมบุญพิธี ๑ ปี แห่งการสร้างและพัฒนา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ หลักสูตร เตปิฏกบาลีสักยสีหะ Pali English Program สำหรับสามเณรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
หวังเพียงให้มีสถานศึกษาสักแห่งที่มีกฎหมายรับรองสถานภาพสถานศึกษา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส กัจจายน ปทรูปสิทธิ โมคคัลลานะ สัททนีติ เนตติปกรณ์ เปฏโกปเทส ฯลฯ อย่างเป็นระบบ คัมภีร์พื้นฐานพระไตรปิฎกเหล่านี้ แม้คณะสงฆ์ไทยจะละเลยทอดทิ้งมาร่วม ๑๐๐ ปี แต่ยังมีเทวดาดูแลรักษาสืบทอดมา แม้จะเป็นเพียงแสงเล็ก ๆ ในเงามืด
ที่นี่ จะจัดการศึกษาพระบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ
ที่นี่มีเป้าหมายเพื่อสร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล
วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ International Pali Siha Samanera College แห่งแรกในประเทศไทย สร้างด้วยปัจจัยบริจาคพุทธบริษัท สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความเชื่อ

 • เชื่อว่า ปริยัติศาสนา เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม
 • เชื่อว่า ปริยัติ คือ การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก
 • เชื่อว่า วงศ์ปริยัติ จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณ
 • เชื่อว่า หากเริ่มสร้างสามเณรศาสนทายาทในปีนี้ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นผู้ทำงานศาสนาต่อจากเรา
 • เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ สามเณรวันนี้ จะเป็น พระมหาเถร ในอนาคต จะเป็นผู้นำพาสงฆ์ไทยสู่เวทีระดับโลก
  “วงศ์บาลีปริยัติ” การศึกษาตามลำดับวงศ์คัมภีร์บาลี จะยังคงเดินหน้าต่อไป ด้วยพลังศรัทธาของพุทธบริษัท
  ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1
  ติดต่อสอบถาม
  พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
  รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
  ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕
  เชิญแวะชมเว็บไซต์
  วิทยาลัยบาลีเถรวาท
  ศากยบุตรสามเณรสีหะ
  https://www.sakyasiha.org
Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง