รับสมัครยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๓ ปี

รับสมัครยุวชนชาย

อายุไม่เกิน ๑๓ ปี

เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

Pali English Program : PEP

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เตปิฏกบาลีศากยสีหะเป็นหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหลักสูตรบาลีเถรวาท หลักสูตร English Program หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และแนวคิดอารยเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยมีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษว่า “Pali English Program” และใช้ชื่อย่อว่า “PEP” และเรียกสามเณรที่ศึกษาในหลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะว่า “ศากยบุตรสามเณรสีหะ”

เพื่อให้สามเณรพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ สามารถเผยแผ่หลักธรรมในคัมภีร์บาลีเถรวาทและหลักปฏิบัติพระกัมมัฏฐานได้อย่างเป็นสากล ตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนของมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ดังนี้

คิดสื่อสาร อารยภาษา อย่างสร้างสรรค์

อารยเกษตร อารยธรรม ล้ำสมัย

มีศีลธรรม จรรยา มีน้ำใจ

ปิฎกไตร เรียนรู้ สู่สากล

ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ มีโครงการเปิดรับสมัครยุวชนชาย เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในหลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ Pali English Program ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อส่งบุตรหลานบวชเรียน

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔

พระหาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ ๐๙๒ – ๒๖๕ – ๒๕๕๖

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ไทร / ไลน์ 0920909094

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง