ร่วมเป็นเจ้าภาพ ต้นประธาน ต้นที่ 1 คุณกานดา เอนกลาภากิจ 1,500 บาท

ปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
<<<>>>
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี และผม ได้ปรึกษากันเรื่องปลูกต้นไม้ ๓๐ % ของต้นไม้ ในพื้นที่สีเขียว ๑๐ ไร่ จะต้องเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นให้ร่มเงาได้ภายใน ๑ ปี นอกนั้นเป็นไม้เล็ก ๆ ค่อย ๆ ปลูกเสริมขึ้นสลับกันประมาณ ๕ – ๑๐ ปี ให้ร่มเงาได้
๓๐ % ของพื้นที่สีเขียว จะปลูกไม้ใหญ่ให้ร่มเงาขนาดวัดรอบต้น ระดับ ๑ – ๓ เมตร หรือขนาด ๔๐ นิ้ว ขึ้นไป จะต้องใช้ต้นไม้ขนาดดังกล่าวนี้ จำนวน ๒๕ ต้น ( ณ ขณะนี้ หาต้นไม้ใหญ่ หัวไร่ปลายนา ได้เพียง ๒๐ ต้น)
๑. ต้นประธาน มี ๓ ต้น ปลูกหน้าอาคาร ๓ หลัง
ต้นละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ต้นรองประธาน ๗ ต้น ปลูกริมถนนอุทยานการศึกษา
ต้นละ ๓๕,๐๐๐ บาท
๓. ต้นบริวาร ๑๕ ต้น ปลูกริมถนนหน้าอุทยานลานธรรม
ต้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1
ติดต่อสอบถาม
พระเทพสุวรรณเมธี รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง