ลานธัมมสากัจฉา กรองแก้วนฤมิต

ลานธัมมสากัจฉา

กรองแก้วนฤมิต

ก่อนจะเป็น อย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ เดินทางมาทำบุญที่นี่ พร้อมบุตรสาวท่าน ตั้งแต่เริ่มโครงการใหม่ ๆ เมื่อปี ๒๕๖๔ ในสภาพเป็นป่า ว่างเปล่าไร้สิ่งปลูกสร้าง ท่านได้เห็นภูมิสถาปัตย์ มีต้นไม้ มีหินวางเรียงราย ไม่กี่ก้อน มีภาพสามเณรน้อย ๆ นั่งสวดมนต์สาธยายพระบาลี และฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน

เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ เจริญพรให้ท่านทราบว่า สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดในบาลีพระไตรปิฎก ที่ปรากฏหลักฐานว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้บอกสอนพระกัมมัฏฐานแก่ภิกษุแล้ว พระพุทธองค์จะตรัสสั่งว่า “โน่นโคนไม้ โน่นโขดหิน โน่น เรือนว่าง…” เป็นการบอกภิกษุให้ไปอาศัย โคนไม้ โขดหิน เรือนว่างปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

สวนหินลานธัมมสากัจฉา หน้าอาคารสำนักงาน และ อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เริ่มขึ้นพร้อมกับการปรับภูมิทัศน์ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ ออกต่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หาคนงานมาเอง จัดเอง จ่ายเอง

แม้ท่านจะอายุมากแล้ว ท่านยังออกแดด นั่งดายหญ้าเอง หาผ้ามาเช็ดปัดถู เพื่อให้ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ นั่งสวดมนต์สาธยายพระบาลีได้อย่างเป็นสัปปาย

บัดนี้ ท่านกำลังเริ่มให้จัดสวนอีกแห่งหนึ่ง “สวนหินอนุรักษ์คัมภีร์บาลีพระไตรปิฎกนานาชาติ” สัปดาห์หน้า ท่านจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบ และลงมือจัดทันที

สาธุ สาธุ

ในกุศลศรัทธาท่าน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง