ลานหินธรรมสากัจฉา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ลานหินธรรมสากัจฉา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สวนหิน ลานธรรมสากัจฉาหน้าอาคารเรียน และอาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์และผมได้ออกแบบไว้ สำหรับศากยบุตรสามเณรสีหะ เพื่อจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ธรรมสากัจฉา “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program

สร้างแล้วเพียงบางส่วน ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ บัดนี้ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ได้เริ่มทำกิจกรรมแล้ว ห้องสมุด คือ คลังความรู้ ต้องเป็นจุดที่น่ามานั่งที่สุด ภายในราชวิทยาลัย ลานธรรมสากัจฉา หน้าอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มกิจกรรมฝึกหัดขัดเกลาศาสนทายาท เริ่มแล้วด้วยศรัทธาของพี่อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

สาธุ สาธุ ในศรัทธาของท่าน

พี่อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ หลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงปริญญาเอก สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล เป็นสถานศึกษา International Pali Siha Samanera King College สำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย สร้างขึ้นด้วยศรัทธา ความเชื่อ

– เชื่อว่า ปริยัติศาสนา เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม

– เชื่อว่า ปริยัติ คือ การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก

– เชื่อว่า วงศ์ปริยัติ จะต้องเริ่มต้นที่กลุ่มคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณ

– เชื่อว่า หากเริ่มสร้างสามเณรศาสนทายาทในปีนี้ อีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นผู้ทำงานศาสนาต่อจากเรา

– เชื่อว่า หากส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสโบราณผสมผสานความรู้พื้นฐานทั่วไปภาคภาษาอังกฤษ สามเณรวันนี้ จะเป็น พระมหาเถร ในอนาคต จะเป็นผู้นำพาสงฆ์ไทยสู่นานาชาติ

“วงศ์บาลีปริยัติ” การศึกษาตามลำดับวงศ์คัมภีร์บาลี จะยังคงเดินหน้าต่อไป ด้วยพลังศรัทธาของพุทธบริษัท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง