ลุง ป้า น้า อา เตรียมกิจกรรม และรางวัล เพื่อยุวชน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พบกัน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๓ รูป พบกองทัพยุวชนคนของพระบรมศาสดา ๒๘๐ คน ลุง ป้า น้า อา เตรียมกิจกรรม และรางวัล เพื่อยุวชน คนของพระบรมศาสดาเพื่อปลูกฝัง ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

“… สามเณร และเด็ก ๆ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้…” คุณลุงคนหนึ่งกล่าวไว้ ตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง