วันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่ง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

วันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่ง

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงมีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์การพระปริยัติศาสนา เพื่อความยั่งยืนมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นจำนวนมากอุปถัมภ์พระสงฆ์สามเณรผู้ศึกษาบาลี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ถวายสังฆทาน ในพิธีสวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ “กัจจายนสูตร” เพื่อสิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล วาระคล้ายวันเกิด พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างอาคาร ๔ หลัง และงานภูมิทัศน์ ด้วยทุนพระราชทาน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท

๑. อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. อาคารเรียนรวม

๓. อาคารหอฉัน

๔. อาคารหอพักสงฆ์

๕. ระบบสาธารณูปโภค ป้าย รั้วกำแพง ลานจอดรถ ฯ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง