วันอาสาฬหบูชา​ ณ​ มณฑล​น​ฤ​พาน​ อุทยาน​ลาน​ธรรม​พระ​กัมมัฏฐาน

ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ

มหา​วชิราลงกรณ

บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย

วันอาสาฬหบูชา​ ณ​ มณฑล​น​ฤ​พาน​ อุทยาน​ลาน​ธรรม​พระ​กัมมัฏฐาน​ โครงการ​สร้าง​มหา​วชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย

วันอาสาฬหบูชา 2566 ตรงกับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ

1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง