วันแห่งปิติ ได้บรรพชา อุปสมบท ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ภาคบ่าย ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

วันแห่งปิติ ได้บรรพชา อุปสมบท ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นวกะ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๐ รูป ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นเวลา ๑๕ วัน

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง