ศากยบุตรสามเณรสีหะ จากเด็กซุกซน เข้าสู่ระเบียบวินัย

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

จากเด็กซุกซน เข้าสู่ระเบียบวินัย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ภาคค่ำ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘, ศศ.ม., พธ.ด.) ประธานดำเนินการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เมตตากล่าวธรรมกถา สอนธรรม นำปฏิบัติ ศากยบุตรสามเณรสีหะ (จักได้นำเสนอภาพและเสียงบรรยายในวันต่อไป)

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง