ศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๖ ก่อพระเจดีย์ทราย

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๖

ก่อพระเจดีย์ทราย

รอโยมพ่อ โยมแม่มาทำบุญ

เทศกาลสงกรานต์

ลูกหลาน ๑๐๐ กว่าชีวิต มาจากต่างภาค ต่างจังหวัด แต่มีจุดร่วมเดียวกัน คือ ประเพณีวัฒนธรรมไทย อยู่ ฉัน จำวัด ด้วยกันมาจนครบครึ่งโครงการแล้ว เป็นพี่น้อง ช่วยเหลือ ออกความคิดร่วมกัน

รู้จักยอมรับความคิดกันและกัน เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ช่วยหลือกันในกลุ่ม วันนี้ เป็นวันแรก ให้แต่ละกลุ่มก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ หลังจากคร่ำเคร่งในกิจของสามเณรมา ๑๐ กว่าวัน

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง