ศากยบุตรสามเณรสีหะ ภูถ้ำพระ เทือกเขาภูพาน

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

อารักขกัมมัฏฐาน อารยเกษตร

ภูถ้ำพระ เทือกเขาภูพาน

(ภาพชุดที่ ๑)

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีความหมายว่า “ราชวิทยาลัยที่จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท ในรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า มหาวชิราลงกรณ์” จัดสร้างโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานต่อเนื่องจนถึงปริญญาเอก จัดการเรียนการสอน “พระบาลี” เป็น Pali English Program นับเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับสามเณรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ก่อนจะเป็นศากยบุตรสามเณรสีหะโดยสมบูรณ์ เข้าเรียนในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” จะต้องผ่านการศึกษาอบรม “พระอารักขกัมมัฏฐาน”

พระธรรมวชิราจารย์ นำศากยบุตรสามเณรสีหะ จากมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อบรมหลักสูตร “อารักขกัมมัฏฐาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ภูถ้ำพระ ภูผาผึ้ง และป่าช้านาน้อย เทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมการสมทานธุดงควัตร และปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส ป.ธ.๙ สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕

ในขณะที่หมู่มนุษย์​พากันหลับไหล​ แต่มีสามเณร​เด็ก​ ๆ​ ยุวชนกลุ่มหนึ่ง​ กำลังฝึกตน​ อบรมบ่มเพาะในเส้นทางธรรม​ให้สามารถดำรงชีวิต​ในเพศบรรพชิต​ต่อไปได้​ เข้าใจหลักอารักขกัมมัฏฐาน​ ปฏิบัติเลือกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม​ หากแม้นพลัดพรากจากพระศาสนา​ ก็จะมีหลักธรรมไว้ปกปักรักษา​ตนเอง​

อสุภกัมมัฏฐาน​ ฝึกต่อสู้​กับความรัก

เมตตา​ ฝึกระงับดับโทสะ

มรณานุสสติ​ ป้องกันความประมาท

พุทธานุสสติ​ สำหรับสร้างพลังใจ

เชิญ​บริจาค​สมทบตามศรัทธา

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง