ศากยบุตรสามเณรสีหะ ออกรับอาหารบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งวันแรก

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

“เนื้อนาบุญ”

๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ออกรับอาหารบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้งวันแรก ได้เรียนรู้วิถีชีวิตบรรพชิตต้องอาศัยข้าวปลาอาหารจากชาวบ้าน อาหารที่เกิดจากการรับบิณฑบาตเป็นของบริสุทธิ์ ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ประมาทในก้อนข้าวที่ชาวบ้านถวาย ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่ของที่ชาวบ้านจัดไว้ต้อนรับ

ขออนุโมทนาบุญ นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยกระบอก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เชิญชวนชาวตลาดห้วยกระบอก ทำบุญปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระวิทยากร พระพี่เลี้ยง และ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป

ชาวบ้านร้านตลาดเต็ม ๒ ข้างทาง บางจุด บางซอย ก็เข้าไปโปรดญาติโยมได้ไม่ทั่วถึง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ท่านนายกเทศมนตรี นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ กราบอาราธนานิมนต์ไปโปรดญาติโยม ชาวตลาดห้วยกระบอกอีก ๑ วัน

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง