ศากยบุตรสามเณรสีหะ เดินทางโปรดโยมญาติ กาญจนบุรี

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เดินทางโปรดโยมญาติ กาญจนบุรี

วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะศากยบุตรสามเณรสีหะ เดินทางไปโปรดโยมญาติ ณ วัดไตรรัตนาราม จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดชุมชนเชื้อสาย ไทย-มอญ

ลูกหลานจำนวน ๕ รูป จากทั้งหมด ๑๒ รูป เป็นลูกหลานชุมชนเชื้อสายไทย มอญ ได้เข้ารับการบรรพชาเป็น ศากยบุตรสามเณรสีหะ ฝึกฝนอบรม ขัดเกลา ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ เตรียมความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

หลังบรรพชา ฝึกฝนได้เพียง ๓ เดือน เท่านั้น ศากยบุตรสามเณรสีหะ ทั้ง ๑๒ รูป สามารถให้ศีล ให้พร อนุโมทนา ๓ ภาษา Pali Thai English สร้างความยินดีปรีดาให้โยมญาติ ที่สละบุตรชายเข้ามาบวชในพระศาสนา เห็นอนาคตบุตรหลาน หวังให้เจ้าเติบโตเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา แม้หากลาสิกขา ก็จะมีความรู้ มีวุฒิ กลับมาสร้างความเจริญให้ชุมชนบ้านเกิดต่อไป

ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง