สดุดีจอมราชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สดุดีจอมราชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๑๘.๓๐ น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน นำข้าราชการในเขตอำเภอกำแพงแสน ประมาณ ๒๐๐ ท่าน จิตอาสา พ่อค้า ประชาชน ประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๒ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๐ วัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลจริยา สัมมาปฏิบัติ น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ รวมทั้งหมด ๑๔๙ รูป ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นเวลา ๑๐ วัน ณ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ โทร. ๐๙๒ ๖๙๔ ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล โทร. ๐๘๑ ๙๕๓ ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง