สร้างโรงเรียนสามเณร เรียนคัมภีร์บาลี หลักสูตร English Program เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ที่นี่ สร้างโรงเรียนสามเณร เรียนคัมภีร์บาลี หลักสูตร English Program เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างและพัฒนาศาสนทายาท ให้รู้เชี่ยวชาญคัมภีร์บาลี สอนธรรมนำปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน สามเณรเหล่านี้ คือ ศากยบุตรผู้จะทำงานศาสนาต่อจากพวกเรา ต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุด เตรียมพร้อมให้ดีที่สุด สำหรับศาสนทายาทของพวกเรา


“… หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก คนภายนอกทั่วไปอาจจะมองท่านเป็นหลวงตาธรรมดา ๆ แต่สำหรับอาตมา ท่านเป็นพระอาจารย์ที่เก่งมาก ตอนดึก ๆ ไม่มีผู้คน ท่านจะออกมาสอนอาตมาเจริญพระกัมมัฏฐาน ท่านมีพระคุณกับอาตมามาก ได้มาสืบสานต่อปณิธานท่าน ที่ท่านตั้งไว้เมื่อ ๑๕ ปีที่แล้ว ถือว่าเป็นบุญของอาตมาที่ได้มีโอกาสบูชาพระคุณท่าน และเป็นบุญของญาติโยมทุกคน ที่ได้มาสร้างอาคารไว้ในพระศาสนาให้พระเณรได้เรียนหนังสือ…”


พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
เวลาที่หมู่มนุษย์หลับหมดแล้ว
ณ อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน
วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง