สวนป่า “ธัมมเวสกวัน” โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ เริ่มแล้ววันนี้

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สวนป่า “ธัมมเวสกวัน”

โพธิญาณสุเมธานุสรณ์

เริ่มแล้ววันนี้

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ให้ย้ายต้นคูณที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) ปลูกเป็นแนวเขตที่ดินไว้ เมื่อ ๑๕ ปีก่อน ออกจากถนนที่จะตั้งเสาสายไฟฟ้าและรั้วกำแพง

ทุกอย่างที่หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ได้สร้างรักษาไว้ให้ พวกเราก็คงรักษา ย้าย ต่อยอดออกไป สร้างเป็นสวนป่า

สวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission

บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ออกแบบเป็นที่พักเหล่าญาติธรรมที่จะอุปถัมภ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม

ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย แนะนำว่า แม้โครงการสร้างจะเริ่มในปี ๒๕๖๗ การงานปรับพื้นที่ เตรียมดิน น้ำ เพื่อปลูกต้นไม้ ให้เริ่มเลย “ปลูกต้นไม้ ยิ่งเร็ว ยิ่งดี”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง