สามเณร ๑๘๑ รูป ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

สามเณร ๑๘๑ รูป

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่ออบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐาน เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระธรรมวชิราจารย์ นำคณะสามเณร ๑๘๑ รูป (ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๗ รูป เยาวชนบวชสามเณรในโครงการ ๑๒๔ รูป) ฝึกอบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐาน ณ มณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน จนถึง ๒๑.๐๐ น.

เฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง