สิ่งที่มีแต่ในคัมภีร์ อาจจะเกิดขึ้นที่นี่

สิ่งที่มีแต่ในคัมภีร์ อาจจะเกิดขึ้นที่นี่

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

สา มาคธี มูลภาสา

นรา ยายาทิกปฺปิกา

พฺรหฺมาโน จสฺสุตาลาปา

สมฺพุทฺธา จาปิ ภาสเร ฯ

นรชนผู้เกิดในปฐมกัปป์ พรหม แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย และบุคคลผู้มิได้สดับคำพูดของมนุษย์เลย กล่าวด้วยภาษาใด ภาษานั้นคือมาคธี ภาษามคธเป็นภาษาดั้งเดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ วัฒนางกูร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เชิญเครื่องทำน้ำกาแฟ (กาผิปาโนปกรณ์) ถวายพระธรรมวชิราจารย์ ประธานโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ไว้ประจำอาคารอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที (บรรจบ ขนฺติโก)

หลังประกอบพิธีเชิญเครื่องกาแฟถวายเป็นของสงฆ์แล้ว นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ วัฒนางกูร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้แนวทางการบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ และกล่าวนำในหัวข้อ “พระราชูปถัมภ์

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก”

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มจร., กรรมการมหาเถรสมาคม ให้ข้อเสนอแนะการบริหารและการดำเนินการหลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ และท่านกำลังจะสร้างฝันให้เกิดขึ้นได้ “ภาษาบาลีสำหรับเด็กปฐมวัย” ผมขออาสา เพราะผมเคยเรียนในคัมภีร์ และผมคิดว่า “ไม่ใช่มีแต่ในคัมภีร์” หลวงพ่อเรียกโครงการช้างเผือก

ผมเรียนคาถานี้ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ ไม่คาดคิด ฝันที่เป็นจริง จะมีหลักสูตรเรียนบาลีสำหรับเด็ก (เด็กจริง ๆ) กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ ที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง