หนุ่มทุ่งกระโจมทอง : เสรี รุ่งสว่าง คณะหมอทำขวัญนาคชุดใหญ่ มาร่วมอนุโมทนาบุญ

หนุ่มทุ่งกระโจมทอง : เสรี รุ่งสว่าง

คณะหมอทำขวัญนาคชุดใหญ่

ศิษยานุศิษย์หลวงปู่แผ้ว ปวโร

มาร่วมอนุโมทนาบุญ

ศากยบุตรนาคน้อย ๆ ๑๒๙ คน ขออนุโมทนาบุญ ลุงเสรี รุ่งสว่าง นำคณะหมอทำขวัญนาค มาร่วมพิธี ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓ เมษายน ๒๕๖๖ พิธีบรรพชา ๑๔.๐๐ น.

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ แก่เยาวชนของชาติ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในจารีตประเพณี จึงได้จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง